به مجموعه فعاليتهايی كه بر روي شبكه هاي برقدار فشار متوسط به دو روش فرمان از راه دور و از راه نزديک و يا تلفيقي از آنها انجـام مي شود عملیات خط گرم می گویند.

عملیات خط گرم به روش فرمان از راه دور: عملياتي است كـه توسـط پرسـنل مجرب و آموزش ديده که شناخت کامل و کاربرد تجهيزات را آموخته انـد ، و با رعايت حريم شبكه و اسـتفاده از عـايق هـاي پوششـي (کاورهـا) وبدون لمس شبکه ، توسط اهرم هاي عايق )استيک ها( بدون خاموشي و از راه دور بر روي شبكه هاي برقدار انجام مي شود.

عملیات خط گرم به روش فرمان از راه نزدیک: در اين عمليات کـه مـي توانـد توأم با کليه مراحل فرمان از راه دور انجام شـود ، سـيمبان جهـت کـار بـا شبکه برقدار خود را نسبت به زمين و يا فازهاي جانبي ايزوله کـرده و بـر روي وسيله اي عايق که حداقل الزامـات اسـتاندارد را تـامين کـرده باشـد استقرار مييابد. با استفاده از تجهيزات حفاظتي شخصي از قبيل دستکش و آستين و شانه بند عايق و… و رعايت حريم کليــه اعضـاي بـدن (سـر و سينه و ساير اعضا) که فاقد پوشش حفاظتي مي باشند ، نسـبت بـه انجـام کار بر روي شبکه هاي برقدار بصورت مستقيم و با دست اقدام مينمايد.

تجهیزات خط گرم : وسايل و ابزاري است كه بـا بـه كـار گيـري آنهـا و رعايـت شرايط ايمني، كار بر روي خطوط برقدار ميسر است

در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر دسته بندی
    فیلتر هزینه