مطالب مرتبط

انواع پستها از نظر عايق الكتريكي

انواع پستها از نظر عايق الكتريكي

انواع پستها از نظر عايق الكتريكي

در ادامه ی شناخت تجهيزات پست و انواع پست به معرفی انواع پست ها از نظر عایق الکتریکی می پردازیم .

انواع پستها از نظر عايق الكتريكي :

الف – پستهاي با عايق هوا: در اين پستها عايق اصلي بين قطعات و تجهيزات برقدار هوا مي باشد كه با توجه به تغييرات آب و هوايي و تاثير رطوبت و آلاينده هاي فيزيكي در كاهش قدرت دي الكتريك هوا ، فاصله بين تجهيزات برقدار زياد در نظر گرفته مي شود كه اين موضوع سبب افزايش ابعاد پست مي گردد. در مكانهايي كه قيمت زمين زياد نيست احداث مي گردند .

انواع پستها از نظر عايق الكتريكي

 

ب – پستهاي گازي(GIS):Gas Insulation Substations
در اين پستها عايق اصلي بين قطعات و تجهيزات برقدار گاز SF6 مي باشد. بنابراين كليه تجهيزات در محيطهاي بسته اي كه با گاز SF6 پر شده اند سيلد و آببندي شده و اين موضوع سبب مي گردد به تغييرات آب و هوايي ، رطوبت و آلاينده هاي فيزيكي حساسيت نداشته باشند. با توجه به قدرت عايقي بهتر گاز SF6 نسبت به هوا و همچنين عدم تاثير تغييرات آب و هوايي بر روي عايق گاز ،فاصله بين تجهيزات برقدار بسيار كم در نظر گرفته مي شود كه اين موضوع سبب كاهش ابعاد پست مي گردد. قيمت احداث پستهاي GIS بسيار بيشتر از پستهاي با عايق هوا است ولي قابليت اطمينان بسيار بالاتري دارند. در مجموع مناسب احداث در مكانهايي كه قيمت زمين زياد است مي باشد.

انواع پستها از نظر عايق الكتريكي

 

 

 

انواع پستها از نظر عايق الكتريكي

 

انواع پستها از نظر عايق الكتريكي

 

 

 

پست هاي فشار قوي معمولي( Conventional substations):در اين نوع پست ها، ايزولاسيون عمده هادي هاي تحت ولتاژ را فواصل هوايي واقـع در فضـاي آزاد تشـكيل مـي دهـد. بـه همـين علـت بـه آنهـا پسـت هـاي بـا عـايق هـوا AIS نيـز مـي گوينـد. ( Air Insulation Substation) عايق تجهيزات تحت ولتاژ با زمين نيز معمولا مقره هاي اتكايي چيني مي باشند. براي جلوگيري از ارتباط و يا قوس بين تجهيزات بين قسـمت هـاي بـرق دار بـا زمين و يا بين فازهاي مختلف بايد فواصلي بين آنها وجود داشته باشد. همچنين براي حفظ ايمنـي پرسنلي كه در محوطه پست ها عبور مي كنند نيز فواصل مشخصي بين تجهيـزات و سـطح پسـت بايد وجود داشته باشد. با وجود اين فواصل، پست ها هوايي معمولا فضاي زيادي را اشغال مي كنند.از معايب اين نوع پست ها علاوه بر اشغال فضاي زياد، احتياج به نگهداري زيـاد، آسـيب پـذيري در مقابل عوامل جوي مي باشد. اكثر پست هاي فشار قوی كشور از اين نوع است

پست هاي تركيبي (Hybrid  substations) : اين نوع پست ها تركيبي از دو نوع پسـت هـاي معمـولي و GIS مـي باشند.پسـت هـاي تركيبـي قسمتي از تجهيزات مثل شين ها و كليد هاي قدرت در كپسول هاي گازي SF6قرار مي گيرنـد و ساير تجهيزات نيز به صورت معمولي و با استفاده از عايق هوا نصب مي شـوند. ايـن نـوع پسـت هـا معمولا براي سطح ولتاژ هاي بالاتر از 230كيلو ولت به كار برده مي شود

نوع خاصي از اين پست ها، پست هاي زير زميني گـازي(Under ground GIS substations) مي باشد. اين نوع پست ها در سطح ولتاژ و قدرت بالا مورد استفاده قرار مي گيرنـد كـه بـه دلايـل
گران بودن بيش از حـد قيمـت زمـين و يـا مسـائل حفـاظتي آن در زيـر زمـين و طبقـات زيـرين ساختمان ها نصب مي شوند.

 

در مجموع هر يك از انواع پست هاي مذكور داراي يك سري از تجهيزات قطع و وصل ، همچنين اندازه گيري ، كنترلي و حفاظتي مي باشد كه به شرح ذيل بيان مي گردند.

انواع پستها از نظر عايق الكتريكي

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *